Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Świadczeń Wychowawczych (SW) jest systemem informatycznym mającym za zadanie wspierać i usprawniać pracę użytkownikom na poziomie Wojewody w realizacji zapisów Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczących Świadczeń Rodzinnych i zapisów Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. dot. Świadczeń Wychowawczych, a także w zakresie Windykacji należności.

Głównymi zaletami oprogramowania jest:

Wspomaganie użytkownika

 • w procesie rejestracji wniosków
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone w wniosku z weryfikacją ich na zgodności z obowiązującymi przepisami
 • w procesie zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • w procesie rejestracji wielu okresów koordynacji, aktywności zawodowej
 • w procesie obsługi odwołań/zażaleń
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych i wyliczania odsetek
 • w procesie obsługi metryk
 • przy tworzeniu korespondencji wysyłanej i odbieranej z klientem jak i dowolnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • przy wprowadzaniu formularzy UE E 401 - E 411 oraz F001 - F027, a także niektórych druków R
 • w procesie obsługi spraw
 • poprzez szybki dostęp do dowolnych danych zgromadzonych w systemie
 • w procesie wprowadzania kolejnych wniosków, decyzji w oparciu o dane już zgromadzone
 • w procesie obsługi windykacji zadłużeń nie zwracanych poprzez wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych i wprowadzania kwot ściągniętych przez Urzędy Skarbowe
 • poprzez wyliczanie sprawozdania z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych z możliwością analizy danych w nim zawartych
 • w procesie tworzenia zbioru centralnego
 • poprzez integrację systemu z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego),
 • poprzez bieżąco prowadzoną adaptację systemu do zmian wymogów prawnych (w zakresie ustaw), a także aktualnego Opisu Systemu, potrzeb użytkowników oraz do zmian technologicznych.
Elastyczność
 • system posiada szeroką gamę parametrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie go do wymagań, podyktowanych wielkością Urzędu
 • możliwość korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji lub dostęp tylko do ograniczonych czynności określonych przez administratora aplikacji
 • rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków decyzji jak i korespondencji
 • bogaty wybór zestawień i raportów konfigurowanych przez Użytkownika
 • konfigurowanie treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty
 • możliwość zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.: pdf, xsl, odt, html, csv itp.
 • rozbudowany podgląd historii osoby na jednym oknie: wnioski, decyzje, odwołania, korespondencja, sprawy, druki UE
 • współpraca z CSIZS (Centralnym Systemem Zabezpieczenia Społecznego)
Bezpieczeństwo danych

Rutynowe kontrole w Ośrodkach, które wykorzystują nasze systemy wykazały, że zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Realizujemy również wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Oprogramowanie posiada aktualne świadectwo zgodności z Opisem systemu w zakresie Świadczeń Rodzinnych na poziom Wojewody o nr 2/1.03/SR/W/2015 z dnia 29 maja 2015r.